سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا محتشم – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
سعید ابریشمی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

یکی ا زمناسب ترین روشهای بهسازی خاکهای نرم و سست روش استفاده ازستون سنگی می باشد این روش باعث بهبود ویژگیهای خاک و افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست آن می گردد دراین مطالعه مهمترین موضوع بررسی تاثیر پارامترهای مقاومت مصالح نظیر مقاومت برشی خاک نرم و زاویه اصطکاک داخلی مصالح سنگی برظرفیت باربری ستونهای سنگی می باشد همچنین تاثیر پارامترهای هندسی نظیر قطر و فاصله مرکز به مرکز آنها مورد مطالعه قرارمیگیرد بدین منظور از مطالعه آزمایشگاهی صورت گرفته روی ستون تک و گروهی متشکل از هفت ستون سنگی استفاده شده سپس نتایج حاصل از آن با روش اجزای محدود مقایسه و نمودارهای جهت مقایسه آنها ارایه میگردد که نتایج انطباق خوبی را نشان میدهد دراین مطالعه از بسته نرم افزاری اجزای محدود plaxis استفاده شده است جهت شبیه سازی رفتار خاک نرم و مصالح سنگی ستون از مدلموهر کولمب استفاده می شود