سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سلیمه سادات کمیلی – کارشناس ارشد پترولوژی
محمود خلیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
هوشنگ اسدی –

چکیده:

دراین مطالعه جهت بررسی رفتارزمین شیمیایی عناصر درروند انواع دگرسانی هیا فیلیک ارژیلیک پروبیلیتیک و سیلیسی مرتب طبا کانسارمس پورفیری کهنگ ۷۳کیلومتری شمال شرق اصفهان ازروش ترسیم ایزوکونها و نمودارهیا تهی شدگی /غنی شدگی بهره جستیم برپایه نتایج حاصل ازمطالعه این نمودارها مشخص شد که درپهنه دگرسانی فیلیک فراگیرترین رخساره دگرسانی درمنطقه کهنگ ازمیان اکسیدهای عناصر اصلی K2O Fe2O3* SiO2 نسبت به سنگ والد نادگرسان افزایش یافته اند غنی شدگی از این عناصر به فازهای اصلی کانیایی رخساره های فیلیک کوارتز سریسیت و پیریت اشاره دارد افزایش مقدار عناصر Pb Th Rb Ba دررخساره فیلیک را میتوان به دلیل توانایی این عناصر درجایگزینی به جای پتاسیم موجود درکانیه ای پتاسیم دارهمانند سریسیت نسبت داد بطورکلی غنی شدگی و تهیه شدگی عناصردرهریک از رخساره ها توسط مجموعه کانیهای تشکیل شده دراثررخداد دگرسانی شدت دگرسانی و طبیعت محلولهای دگرسان کننده کنترل میشود.