سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلوی بناب – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

در مطالعه الگوی تغییر شکل خاک اطراف شمع ها، موضوعاتی چون فاصله شمع ها، طول و زاویه، عمق مدفون، شکل سطح مقطع و سختی خمشی آنها و نیز مشخصات خاک احاطه کننده مد نظر قرار می گیرد. در این تحقیق چند مدل برای بررسی الگوی تغییر شکل خاک انتخاب شده است که در آن ها پارامتر زاویه تمایل شمع نسبت به محور قائم بعنوان متغیر لحاظ می گردد. گروه شمع ها مشتمل بر چهار شمع از جنس آلومینیوم با مقطع مستطیلی از دیدگاه تجربی مورد مطالعه قرار گرفته اند. تغییر شکل ها با استفاده از روش تحلیل عکس های متوالی و اندازه گیری حرکت دانه های خاک، بدست آمده اند. تجربه نشان می دهد که شمع های مایل در گروه شمع های تحت بارگذاری جانبی موجب تغییر جابجایی ها در مقایسه با حالت گروه شمع های قائم می گردند. نتایج بررسی های به عمل آمده گویای آن است که وجود شمع مایل در کنار شمع های قائم از یک سو موجب افزایش ظرفیت باربری گروه شمع ها گردیده و از سوی دیگر داده های تجربی نشان می دهد که اثر سایه در مکانیسم اندرکنش خاک – شمع تاثیر گذاشته و ظرفیت باربری گروه شمع مایل بر خلاف انتظار افزایش نمی یابد