سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت
یداله پشنگ پیشه – دانشجوی دکترای مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.
محیا حاتم بیگی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه تربیت معلّم، تهران.

چکیده:

در این مقاله، رفتار مکانیکی مصالح بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوارهای آ ببند سدهای خاکی سن گریز های، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، آزمای شهای فشاری سه محوری تحت فشارهای هم هجانبه مختلف انجام شده و رفتار تنش – کرنش این مصالح به همراه نحوه تغییرات مقاومت فشاری آ نها مطالعه شده است. مشاهده شده است، با افزایش میزان تن شهای هم هجانبه، رفتار این مصالح به مصالح شک لپذیر نزدیک شده و با افزایش کرنش متناظر با نقطه شکست، مقاومت فشاری آ نها افزایش م ییابد. همچنین مطالعاتی پارامتری، جهت بررسی اثر نسبت مصالح سنگی درشت دانه به ریزدانه و میزان بنتونیت طرح بر رفتار مکانیکی نمون ههای بتن پلاستیک صورت گرفته است. بدین ترتیب ملاحظه شده است با افزایش نسبت سن گدان ههای درشت دانه به ریزدانه، مقاومت فشاری و مدول الاستیک نمون هها افزایش یافته است. از سوی دیگر، افزایش عیار بنتونیت مصرفی، مقادیر مقاومت فشاری و مدول الاستیک نمون هها را کاهش م یدهد.