مقاله مطالعه رشد و واکنش دفاعی ریشه گیاهان در خاکهای آلوده به نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۵۰۰ تا ۵۰۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه رشد و واکنش دفاعی ریشه گیاهان در خاکهای آلوده به نفت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی نفتی خاک
مقاله طول ریشه
مقاله غلظت پروتئین
مقاله جمعیت میکربهای خاک
مقاله بافت ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیارستمی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری رهبر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شیردم روانبخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنش متقابل خاک و ریشه گیاهان فاکتور اساسی موفقیت گونه های گیاهی در تحمل و حذف آلودگی نفتی خاک است. ارتباط گیاهان و میکربهای خاک آلوده از طریق ترشحات ریشه منجر به اثرات ریزوسفری می شود. نتیجه اثرات متقابل ریزوسفری تجزیه ترکیبات نفتی خاک در محیط ریشه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رشد، تغییرات و واکنش ریشه گیاهان در خاکهای آلوده به نفت بود. در این مطالعه تغییرات طول ریشه، مقدار پروتئین، میزان جمعیت میکربهای محیط ریشه و آسیب بافتهای ریشه در مطالعات آناتومیک این گیاهان در خاکهای آلوده ارزیابی شد. در کلیه آزمایشها تغییرات ریشه گیاهان در شرایط آلوده نسبت به تیمارهای غیرآلوده بررسی شد. در شرایط آلوده رشد ریشه ذرت و جو دوسر کاهش معنی داری را نشان داد اما ریشه آفتابگردان افزایش رشد داشت. در ریشه همه گیاهان آلوده غلظت پروتئین بالاتر از گیاهان غیرآلوده بود. جمعیت میکربهای بی هوازی خاک آلوده در حضور سیستم ریشه ای آفتابگردان و ذرت افزایش یافت، درحالی که جمعیت میکربهای هوازی خاک آلوده در محیط ریشه جودوسر افزایش داشت. مطالعات آناتومیک مبین آسیب پذیری و از هم گسیختگی بافت پارانشیم ریشه ذرت در شرایط آلوده بود.