مقاله مطالعه رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) با تغذیه از دافنی (Daphnia magna) غنی شده با امولسیون چربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) با تغذیه از دافنی (Daphnia magna) غنی شده با امولسیون چربی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غنی سازی
مقاله Rutilus frisii kutum
مقاله اسیدهای چرب ضروری
مقاله Daphnia magna

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به مطالعه اثرات غنی سازی دافنی (Daphnia magna) با اسیدهای چرب ضروری بر رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) طی یک دوره چهارده روزه پرداخت. وزن اولیه بچه ماهیان برابر ۵۲٫۶۲ میلی گرم بود که توسط سه تیمار غذایی شامل دافنی غنی شده با اسیدهای چرب ضروری، دافنی غنی نشده و غذای دستی بیومار هر یک با سه تکرار تغذیه شدند. نتایج حاصله بیانگر وجود تفاوت معنی دار در رشد بین سه تیمار آزمایشی بود (p<0.05). بیشترین نرخ رشد ویژه (۸٫۰±۵٫۰ درصد روزانه)، افزایش وزن (۱۲۰٫۴۸±۲٫۱ گرم) و طول کل نهایی (۳۱٫۳۰±۰٫۱ سانتی متر) در تیمار تغذیه شده از دافنی غنی شده با اسید چرب ضروری مشاهده شد. با این وجود اختلاف معنی داری در میزان بازماندگی بچه ماهیان بین تیمارهای مطالعاتی وجود نداشت (p>0.05). مطالعه حاضر نشان داد که تغذیه بچه ماهی سفید با دافنی غنی شده با اسید چرب ضروری موجب افزایش رشد آنها می شود.