سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه تقی زاده – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
زهراالسادات فاطمی جهرمی –
علی اکبر قره آغاجی –
فاطمه موسی زادگان –

چکیده:

منسوجات نقش بسیار مهمی در پوشاک نظامی ایفا میکنند. استفاده از منسوجات با تکمیلهای خاص امکان حفاظت از افرادرا در برابر خطرات مختلف فراهم مینماید. علاوه بر قابلیت حفاظتی پوشاک، یکی از عوامل موثر و مهم برای تمامی البسه و پوشاکنظامی راحتی انسان در حین پوشیدن لباس است. راحتی به عکسالعمل متقابل بین بدن و منسوج مربوط میشود. راحتی پوشاک را میتوان از جنبههای مختلف بررسی کرد. به طور کلی راحتی پوشاک عبارت است از یک وضعیت مطلوب فیزیولوژیکی ، روانی وتعادل فیزیکی بین بدن، لباس و محیط بیرون. نوع الیاف مورد استفاده در پوشاک یکی از پارامترهای موثر در خواص پوشاک وراحتی آن است. در حال حاضر در کشور ما استفاده از نخهای پنیه-پلیاستر، پنبه-ویسکوز و ویسکوز-پلیاستر برای تولید پوشاک نظامی مرسوم است. درحالی که با گسترش پارچههای مخلوط پنبه-نایلون و برتری آنها نسبت به پارچههای پنبه- پلیاستر استفادهاز این مخلوط در بازارهای جهانی رو به افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی خواص راحتی این دو مخلوط و مقایسه کارایی آنها با یکدیگر است.