مقاله مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی با اعتماد نهادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۷۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی با اعتماد نهادی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد نهادی
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی تحقیق حاضر ارتباط سرمایه فرهنگی با اعتماد به نهادها و سازمان ها بوده است. روش این تحقیق کمی و از تکنیک پیمایش استفاده شده است. حجم نمونه در این پژوهش شامل ۳۸۴ نفر از جوانان۱۴-۲۹ سال شهر شیراز است که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار جمع-آوری اطلاعات پرسش نامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS انجام شده است. هم چنین برای ارزیابی اعتبار و پایایی پرسش نامه از اعتبار صوری و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
در بخش آمار استنباطی این تحقیق، از رگرسیون چندمتغیره، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو متغیر میزان تماشای ماهواره و میزان تماشای تلویزیون در تمامی مدل ها وارد معادله شده اند، ولی با این تفاوت که تماشای ماهواره رابطه منفی و تماشای تلویزیون با متغیر وابسته رابطه مثبت داشته اند. هم چنین بعد تاریخی- مذهبی و بعد علمی در بیش تر مدل ها وارد معادله شده اند که هر دو نوع بعد رابطه مثبت با متغیرهای وابسته را نشان می دهند. تحصیلات فرد نیز جزء متغیرهایی است که در بیش تر مدل ها وارد شده است اما دارای رابطه منفی با متغیر وابسته بوده است.