مقاله مطالعه رابطه جهانی شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه رابطه جهانی شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن فرهنگی
مقاله گرایش به فرزندآوری
مقاله فردگرایی
مقاله فناوری های نوین داده ای و ارتباطاتی
مقاله آگاهی از وسایل پیشگیری از بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت حلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: پرنیان لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به بررسی ارتباط جهانی شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری زنان جوانان شهر شیراز پرداخته است. این پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه و شیوه نمونه گیری تصادفی سهمیه ای چند مرحله ای انجام گرفته است. جامعه آماری آن تمامی زنان و دختران جوان شهر شیراز است. حجم نمونه بر اساس جدول لین با ۹۵ درصد اطمینان و خطای ۴ درصد ۶۰۰ نفر برآورد گردید. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که تقریبا ۲۹ درصد از زنان دارای گرایش به فرزندآوری می باشند. بر اساس نتایج آزمون همبستگی نیز، بین تمامی مولفه های جهانی شدن فرهنگی شامل: فناوری نوین داده ای و ارتباطاتی، نگرش نقش جنسیتی، آگاهی از وسایل پیشگیری از بارداری، استفاده از موبایل و مشتقات آن و فردگرایی ارتباط معنی دار و منفی با متغیر گرایش به فرزندآوری وجود دارد. یافته های مستخرج از مدل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهار متغیر: فناوری نوین داده ای و ارتباطاتی، فردگرایی، نگرش نقش جنسیتی و استفاده از موبایل و مشتقات آن در مجموع توانستند ۲۶٫۳ درصد از تغییرات متغیر گرایش به فرزندآوری را تبیین کنند.