سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدیونس مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
محمدرضا باقرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

امروزه به دلیل گسترش وپیشرفت فناوری ماهیت کارنیز ازسنتی ودستی به فکری و هوشی تبدیل شده است ازطرف دیگرهمه کسب و کارها درسراسر دنیا تحت فشارمستمرکاهش هزینه و افزایش ارزش قابل ارایه به مشتریان قراردارند بسیاری براین باورند که سازمانهایی میتوانند دردنیای پررقابت امروزی به فعالیت و حیات خودادامه دهند که دارای عملکرد سازمانی بهینه و برتر نسبت به رقبا باشند و ضمن ازاستاده مناسب ازفرصت ها تهدیدات به نفع خود سود ببرند برهمین اساس محقق برآن گشت که درراستای موضوع پژوهش بادرنظر داشتن اهدافی چونشناسایی ارتباط میان سه متغیر سرمایه فکری عملکرد سازمانی و مدیریت منابع انسانی و ابعادزیرشاخه ی آن بپردازد باتوجه به نوع متغیرها و دارا بودن گویه ها برای هریک ازآنها روش تحقیق مورداستفاده دراین پژوهش توصیفی پیمایشی و ازلحاظ هدف کاربردی و به جهت تجزیه و تحلیل ازنرم افزار لیزرل جهت سنجش تواما این متغیرها استفاده گردیده شده است درنهایت باتوجه به ضریب تبیین و ضریب مسیر متغیرها نسبت به هم و ضریب اطمینان ۹۵درصد میتوان بیان داشت که تمام متغیرها نسبت به هم دارای ارتباط بوده و تمامی عوامل برهم اثرمی گذارنددرنهایت میتوان بصورت یک نتیجه گیری کلی چنین بیان نمود که توسعه و بهبود وضعیت سرمایه فکری و ابعادسه گانه آن یعنی سرمایه ساختاری انسانی ومشتری درسازمان برتوسعه تحقق فرایند عملکرد سازمانی تاثیر گذار است و توسعه و بهبود فرایند عملکرد سازمان و حرکت به سمت سازمان نوآور و خلاق میتواند تاحدزیادی بربهبود عملکرد سازمانی اثرگذار باشد