سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

صدیقه خورشید – استادیار مدیریت سیستم

چکیده:

این تحقیق درنظر دارد روابط بین خودکارامدی شایستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی بویژه اثرمیانجی شایستگی اجتماعی براین رابطه را درمیان کارافرینان مطالعه کند تحقیق دربیست شهرک صنعتی استان فارس انجام شدهاست ۲۴۰ نفر ازکارافرینان این شهرک ها به عنوان نمونه درتحقیق مشارکت داشته اند تحقیق به شیوه توصیفی همبستگی انجام شده است داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و بوسیله ضریب همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شده اند یافته های تحقیق نشان دادند که خودکارامدی کارافرینان برروی شایستگی اجتماعی آنها تاثیر مثبت مستقیم و معنی داری دارد اما برروی سرمایه اجتماعی آنها تاثیر مستقیم و معنی داری ندارد بعلاوه نتایج تحقیق نشان داد که شایستگی اجتماعی می تواند رابطه بین خودکارامدی و سرمایه اجتماعی را کاملا میانجی گری کند.