سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل صادقی نژاد ماسوله – پژ وهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، صندوق پستی ۶۶
فرخ پرافکنده – موسسه تحقیقات شیلات ایران
رضا تیموری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

این طرح به منظور بررسی وضعیت ذخایر ماهیان در رودخانه کشکان با طول مسیر آبی ۱۶۰ کیلومتر انجام گردید .بعد از مطالعات مقدماتی و جمع آوری اطلاعات لازم نسبت به تعیین ۶ ایستگاه نمونه برداری ثابت از جمله ایستگاه سر نجه الشتر ، درمرشاهیوند ، خاطره شاهیوند ، قالبی علیا معمولان ،کنار ایستکاه تحقیقات اوکالیپتوس ملاوی ، چم مهر پلدختر که تعیین ایستگاه های فوق الذکر به لحاظ امکان دسترسی و انتقال ادوات صید ، فاصله از هم ، ورودیهای فرعی و اول و انتهای رودخانه … انجام گرفت . نمونه برداری از ایستگاهها حتی الامکان هر ۴۵ روز یکبار در تمام ایستگاها از طریق الکتروشوکر،تورپرتابی و تور گوشگیر انجام می گرفت درهر نمونه برداری درجه حرارت آب و هوا ثبت می شد نمونه های صید شده طبق فرم از قبل طراحی شده (فرم بیومتری ) شامل شماره ایستگاه ،مح ل صید ، تاریخ صید ،گونه ،وزن ، طول کل ،طول فورگ ،سن ماهی ، جنسیت و آمادگی جنسی ثبت ، سپس کلیه اطلاعات و داده ها در نرم افزارExcel ذخیره گردید .سپس در برنامهSpss تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته در عملیات بیومتری جهت تعیین سن علاوه بر فلس از طریق استخوان اتولیت در چند مورد از طریق میکروسکوپ تعیین سن مورد مقایسه و کنترل قرار گرفت . جهت تعیین جنسیت و رسیدگی جنس با کالبد شکافی ماهیان در آزمایشگاه از طریق مشاهده اقدام گردید . در این طرح ۴۲۰۷ قطعه ماهی متعلق به ۱۸ گونه صید و مورد بررسی قرار گرفت بیشترین نمونه متعلق به Capoeta trutta با ۱۴۸۵ قطعه و به ترتیب Cyprinion macrostomum با ۱۳۰۶ قطعه Capoeta damascina با ۵۲۵ قطعه و کمترین نمونه یک گونه غیراقتصادی تحت عنوان Mystus pelusins بدست آمده است .