مقاله مطالعه ذخایر ژنتیکی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مختلف در شرایط آب و هوایی استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه ذخایر ژنتیکی گل محمدی (.Rosa damascena Mill) مناطق مختلف در شرایط آب و هوایی استان خوزستان
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل محمدی (.Rosa damascena Mill)
مقاله ژنوتیپ
مقاله ذخایر ژنتیکی
مقاله عملکرد گل
مقاله هم بستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: طبایی عقدایی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی عملکرد گل و اجزا آن و برخی از صفات مورفولوژیک در ۳۵ ژنوتیپ گل محمدی تحت شرایط آب و هوایی استان خوزستان با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. اختلافات معنی داری (P<0.01) میان ژنوتیپ ها از نظر عملکرد گل در بوته، تعداد گل در متر مربع، وزن تر گل، قطر گل، وزن تر گل برگ، تعداد گل برگ، وزن خشک گل و برای دیگر صفات نظیر ارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش، سطح برگچه، وزن خشک برگچه، وزن تر برگچه و نسبت سطح به وزن برگچه مشاهده گردید. صفت درصد ماده ی خشک گل اختلاف معنی داری (P<0.05) بین ژنوتیپ ها نشان داد. هم چنین هم بستگی مثبت و معنی داری (P<0.05) میان عملکرد گل در بوته با تعداد گل در بوته (r=0.97) و بین ارتفاع گیاه با قطر تاج پوشش (r=0.67) مشاهده گردید. نتایج حاصل از ارزیابی های فوق نشان دهنده ی وجود تنوع در عملکرد گل و اجزا آن در میان ژنوتیپ های گل محمدی موجود در کشور بودند. میزان عملکردگل در بوته و تعداد گل در بوته که در این مطالعه هم بستگی مثبت و معنی داری با هم نشان دادند را می توان به عنوان صفات قابل توجه و با اهمیت در تعیین معیارهای ارزیابی و گزینش ژنوتیپ ها مورد استفاده قرار داد.