سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام آجری – دانشجوی دکتری
رضا انصاری – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

درکارحاضر رفتار ارتعاشی نانولوله های تک جداره و دوجداره با شرایط مرزی مختلف لایه مجزا درطولهای مختلف بررسی شده است این مطالعات به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی برپایه تابع پتانسیل ترسف – بررنر و لنارد – جونز انجام شدهاست همچنین اثرکرنش اولیه کششی و فشاری برروی فرکانس طبیعی نانولوله های کربنیمورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان دادند که فرکانس طبیعی نانولوله های کربنی بهصورت قابل توجهی به شرایط مرزی آن به خصوص درطولهای کوچک وابسته است همچنین مشاهده شد که فرکانس طبیعی و نیز وابستگی آن به شرایط مرزی با افزایش طول کاهش می یابد بررسی ها برروی نانولوله های دوجداره نشاندادند که فرکانس طبیعی آن بین فرکانسهای دونانولوله تکجداره تشکیل دهنده آن و نزدیک به نانولوله تک جداره خارجی می باشد. علاوه براین مشاهده شد که وجود کرنش اولیه درنانولوله ها باعث تغییر فرکانس طبیعی آن می شود که درمورد کرنش کششی باعث افزایش و درمورد کرنش فشاری باعث کاهش فرکانس می گردد.