سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان خزدوزی نژاد جمالی – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
مجید فلاح زاده – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
ابوفاضل دوستی – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

دراین تحقیق دینامیسم جمعیت شتههای کلزا ودشمنان طبیعی غالب آنها در طول فصل زراعی سالهای ۸۹-۸۸ با نمونه برداری تصادفی از ۳۰ بوته بهطور هفتگی و منظم در مزارع کلزا منطقه شمال استان فارس مورد بررسی قرارگرفت سه گونه شته به نامهای شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L., شته سبز هلوMyzus persicae Sulzer و شته سبز پنبه Aphis gossipii Glover شناسایی شدند شته مومی کلم با فراوانی نسبی ۷۵/۵ درصد گونه غالب شناخته شد و شته های سبز هلو و سبز پنبه به ترتیب با فراوانی نسبی ۱۶/۵ و ۸ درصد دررده های بعدی قرارگرفتند شته مومی کلم در اواخر دهه سوم اسفند شته سبز هلو در اوایل فروردین و شته سبز پنبه در اواسط فروردین ماه ظاهر شدند جمعیت شته های مومی کلم و سبز هلو در نیمه دوم اردیبهشت ماه و شته سبز پنبه در نیمه اول خرداد ماه به اوج رسید و در نهایت از نیمه دوم خرداد ماه با گرم شدن هوا و کاهش رطوبت نسبی جمعیت هر سه گونه شته رو به کاهش رفت.