سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز فتح الهی – کارشناسی ارشد پترولوژی
محمدهاشم امامی – دانشیارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
منیره خیرخواه – عضو هیئت علمی سازمان
رضا قاسمی – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درناحیه آتشفشانی سبلان بخشی ازنقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ مشکین شهر را شامل می شود که دربین ۴۷درجه و ۴۵دقیقه تا ۴۷درجه وو ۵۲دقیقه طول شرقی و ۳۸درجه و۱۵دقیقه تا۳۸درجه و۲۲دقیقه عرض شمالی قرارگرفته است هدف ازانجام این پژوهش استفاده ازتصاویر چندطیفی سنجنده ی aster به منظور تعیین مناطق دگرسان شده با بکارگیری روشهای مختلف پردازش تصویر است برای تفکیک زون های دگرسان شده از روش ترکیب دروغین رنگی نسبت های باندی تصاویر استر و ازروشنقشه بردار زاویه طیفی برای شناسایی کانیهای مناطق دگرسان شده استفاده شد نتایج باتجزیه ۷۰ نمونه به روش xRD و مطالعات سنگ نگاری و مشاهدات صحرایی کنترل شد بررسیهای صحرایی کانی شناسی و تصاویر ماهواره ای موید وجود بخشهای ارژیلی متوسط آلونیتی و سیلیسی درنواحی دگرسان شده است که این بخشها از پایین به بالا گاها زون بندی و منظمی را ایجادکردها ند این زون بندی و همچنین شواهدی چون تبعیت دگرسانی از سیستم درز و شکست و به جاماندن بخشهایی از سنگ میزبان سالم دربدنه زونهای دگرسانی هیدروترمال بودن دگرسانی را تایید می کنند.