سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه کوشا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشه
نسرین اطمینان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشه

چکیده:

در این مقاله به بررسی امیزه ی شامل HDPE که از ذرات CaCO3 برای پرکردن امیزه استفاده شده است میپردازیم.برای بررسی اثرچقرمگی ماتریس از ذرات CaCO3 در ابعاد میکرو استفاده میشود ولی برای بررسی دمای ذوب امیزه ی شامل HDPE از ذرات نانوسایز CaCO3 استفاده شده است. برای بررسی اثرچقرمگی ماتریس HDPE باید به انتقال بریتل داکتایل توجه شود که در -هر شرایطی HDPE نمیتواند توسط ذرات CaCO3 چقرمه شوند و توانایی ماتریس در تسلیم شدن نقش اساسی در چقرمگیHDPE دارد. چقرمگی بحرانی ماتریس ) I ~ 45 j/m ( است که در زیر این مقدار ، HDPE توسط ذرات در ابعاد میکرو CaCO3نمیتواند چقرمه شود.نتایج بدست امده از DSC برای مطالعه امیزه ی شامل HDPE که با ۱۱ % حجمی از نانوذرات CaCO3 پر شده و ازمقادیر متفاوت استئاریک اسید) SA ( برای جلوگیری از انباشتگی نانوذرات وپراکنش بهتر استفاده شده نشان میدهد که افزودن CaCO3 در ابعاد نانو به HDPE ، باعث افزایش بسیار کمی در نقطه ذوب ان میشود و اما افزایش میزان SA تاثیر مهمیروی دمای ذوب ان ندارد .