سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده مهندسی / گروه مکانیک
نوید فریدونی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده مهندسی / گر
مسعود ساده دل – دانشجوی کارشناسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده مهندسی / گروه م

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از آزمایشهای فشار استوانه در دمای اتاق وبالاتر از دمای اتاق و در سرعتهای مختلف به بررسی اثر دما و نرخ بارگذاری بر برخی خواص مکانیکی آلیاژهای منیزیمAZ80و AZ81مانند کرنش شکست و تنش نهائی پرداخته شدهاست. همچنین با استفاده از اطلاعات بهدست آمده از آزمایشها، دمای انتقال ۱ از روی منحنی چقرمگی ۲ بر واحد حجم بر حسب دما در نرخکرنشهای مختلف، محاسبه شده که مقدار آن در این مقاله دمایی در حدود ۱۲۰ الی ۱۳۰ درجه سانتیگراد برای هر دو آلیاژ مذکور میباشد