سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حیدری – کارشناسی ارشد حسابداری
جواد مرادی – استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
محمد قهرمان ایزدی – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

این تحقیق به مطالعه دلایل عدم توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانهای در شرکتهای تولیدی استان بوشهر پرداخته است. بدین منظور هفت عامل بهعنوان عوامل مؤثر در توسعه سیستمهای حسابداریرایانهای در شرکتهای تولیدی استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته و هر یک از عوامل در قالب یک فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ % آزمون شده است. این تحقیق، تحقیقی توصیفی – پیمایشی است. دادههای این پژوهش بااستفاده از روش پرسشنامهای از ۹۰ شرکت که با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدهاند، جمع آوری شده است. یافتههای پژوهش حاکی از این است که عدم استفاده مدیران از خروجیهای سیستم، پایین بودن دانش IT مدیران، پایین بودن دانش حسابداری مدیران، عدم تعهد مدیران، پایین بودن دانش حسابداران در زمینه رایانه مشکلات مربوط به یافتن طراحان ذیصلاح و عدم استفاده از متخصصین (داخلی و خارجی) مانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانهای شده است. نتایج همچنین نشان داد پایین بودن دانشIT مدیران و عدم استفاده از منابع مشورتی در بین عوامل عدم توسعه، به ترتیب رتبه یک و دو را دارا میباشد