سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان خزدوزی نژادجمالی – گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مجید فلاح زاده – گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
ابوفاضل دوستی – گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

شته مومی کلم Brevicoryne brassicae از آفات مهم گیاه کلزا بوده که در برخی از سال ها در مناطقی از کشور طغیان می کند و خسارت های مستقیم و غیر مستقیم به این گیاه وارد می کند . طی سال های۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ بررسی هایی به منظور جمع آوری، شناسایی و تعیین گونه های غالب از دشمنان طبیعی شته مومی کلم در مزارع کلزای منطقه شمال استان فارس انجام شد. نمونه برداری ها به صورت هفتگی و طی دو سال در مزارع کلزا اجراء گردید. دشمنان طبیعی با استفاده از تور حشره گیری، جمع آوری برگ ها، ساقه ها و غلاف های آلوده به شته ها جمع آوری شدند . برخی از نمونه ها در شرایط آزمایشگاه پرورش داده شدند تا از رفتار شکارگری یاپارازیتوئیدی آنها علیه شته مومی کلم اطمینان حاصل شود. شکارگر های جمع آوری و شناسایی شده از مزارع کلزا طی سال های مورد بررسی، شامل ه شت گونه مگس سیرفید ،(Dip: Syrphidae) سه گونه بالتوری (Neu:(Chrysopidae و دو گونه کفشدوزک (Col: Coccinellidae) بودند.. همچنین از راسته بال غشائیان یک گونه زنبور پارازیتوئید (Hym: Braconidae) نیز جمع آوری شد.