سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر باغجری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
علی اشرف جعفری – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
بهزاد بابازاده درجزی – دانشگاه آزاد رودهن
محمد بختیاری –

چکیده:

باهدف افزایش عملکرد علوفه و سازگاری نسبتهای خالص و مخلوط ۲۵-۷۵و۵۰-۵۰ و ۲۵-۷۵ یونجه زراعی و علف گندمی بلندAgropyron elongatum درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به دو روش مخلوط کردن همزمان بذرها درمرحله کشت Mixcroping)و کشت مجزادرخطوط کنارهم Intercropping) به مدت دوسال درشرایط دیم درایستگاه تحقیقات همند آبسرددماوند مورد ارزیابی قرارگرفتند دراین تحقیق درصد پروتئین خام عملکرد علوفه خشک علوفه و عملکرد پروتئین خام اندازه گیری شد سودنمدی کشت مخلوط از طریق محاسبه نسبت برابری زمین LER محاسبه شد داده های بصورت طرح کرتهای خرد شده در زمان تجزیه شدند و میانگین ها توسط آزمونه دانمن دسته بندی شدند نتایج نشان داد که از لحاظ درصد پروتئین یونجه خالص با ۲۰/۷% درمکان اول قرار داشت و یونجه ۷۵- آگروپایرون ۲۵ به میزان ۱۵/۳درصد درمرتبه بعدی قرارگرفت ازلحاظ عملکرد پروتئین خام یونجه خالص با عملکرد ۲۸۲ کیلوگرم درهکتار از سایرتیمارهای مخلوط بیشتر بود تیمار یونجه ۵۰-آگروپایرون ۵۰ درکشتردیفی با میانگین ۲۱۶ کیلوگرم درمرتبه بعدی قرارگرفت ازلحاظ عملکرد علوفه کشت مخلوط یونجه آگروپایرون با نسبت ۵۰-۵۰ بامیانگین عملکرد ۱۴۷۲ کیلوگرم درهکتار دارای عملکرد بیشتری نسبت به سایرتیمارهای کشت مخلوط بود و نسبت برابری زمین LER درتیمار ۵۰-۵۰ درالگوی کشت Mixcropping) برای عملکرد علوفه خشک و عملکرد پروتئین خام درهکتار به ترتیب ۱/۱۰ و۱/۰۷ بود که نشان دهنده برتری این تیمار با الگوی مخلوط کردن همزمان بذرها درمرحله کاشت بود.