سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر حافظ قرآن – قدس کارشناس ارشد مکانیک سنگ، سد مخزنی چراغ ویش، شرکت مهندسی مشاور مها
علی مشیرپناهی – سر مهندس ناظر سد مخزنی چراغ ویس، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس.

چکیده:

مصالح سنگریز مورد استفاده در بدنه سد باید دو ویژگی مهم دانیسته خشک بالا و قابلیت زهکشی مناسب داشته باشند. به همین منظور باید محدویتهایی را در میزان ذرات ریز و قطعات درشت مصالح سنگریز اعمال نمود. تا کنون تعریف جامعی که تمایز دهنده مصالح سنگریز از مصالح خاکریز باشد ارائه نشده است بنابراین مستندسازی پارامترهای دان هبندی، قابلیت زهکشی، درصد رطوبت و دانسیته خشک مصالح سنگریز م یتواند در ترقی و استانداردکردن این علم نوپا بسیار مفید باشد. در این مقاله سعی شده استضمن مرور اجمالی بر تاریخچه احداث سد سنگریزه ای به بررسی تاثیر دان هبندی بر دانسیته خشک و قابلیت زهکشی مصالح سنگریز سد چراغ ویس پرداخته شود. به شرط داشتن دان هبندی مناسب و پیوسته، دانسیته خشک مصالح سنگریز با درصد وزنی ذرات مانده روی الک ۳/۴اینچ رابطه تقریبی مستقیم دارد. نسبت وزنی مصالح مانده به مصالح رد شد هی الک ۳/۴ اینچ در مصالح سنگریز سد چراغ ویس عموما بین ۲ تا ۶ قرار دارد. در تمامی مواردی که نسبت فوق بین ۴ تا ۶ قرار داشته، دانسیته خشک بیش از ۲/۳۵ تن بر مترمکعب بوده است.