سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالحسین آقابابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمدرضا کسائی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

پوشش های خوراکی لایه های نازکی هستند که روی سطح مواد غذایی قرارمیگیرند و به عنوان محافظ عمل می کنند فیلم ها و پوششهای خوراکی تهیه شده از پلیمرهای طبیعی در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته اند سلولز یکی از فراوانترین و ارزانترین منابع گیاهی تجدید پذیر است و مشتقات آن خصوصیات تشکیل فیلم بسیار خوبی دارند فیلم های خوراکی از متیل سلولز تهیه شد و سپس به فیلم ها پلاستی سایزرهای گلیسرول سوربیتول و اسید چرب اولئیک اضافه شد خواص مکانیکی و نفوذپذیری به بخار آب و اکسیژن فیلم ها اندازه گیری شد اختلا فمعنی داری دربین فیلم های دارای نوع نرم کننده مختلف گلیسرول و سوربیتول و اسید اولئیک مشاهده گردید p<0/05 مقادیر تراوایی به بخار آب WVTR و نفوذپذیری WVP برای فیلم های حاوی گلیسرول و سوربیتول به ترتیب برابر با۶۱۷/۸۷gr/m2.24h و ۵/۰۵×۱۰ -۷gr.m/m2.Pa.24h و gr/m2.24h 597/90 و gr.m/m2.Pa.24h4/98×۱۰ -۷ می باشد مقادیر WVTR WVP برای فیلم های گلیسرول و سوربیتول در صورتی که به آن اسید اولئیک افزوده شود به ترتیب برابر با gr/m2.24h525/70 و gr.m/m2.Pa.24h4/30×۱۰ -۷ و gr/m2.24h 528/26 و ۴/۳۹×۱۰ -۷gr.m/m2.Pa.24h می باشد