سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل سیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی خجسته پور – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسن صدرنیا – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین سعیدی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی خراسان رضوی

چکیده:

درحین عملیات برداشت و جابجایی میوه ها جهت انتقال به انبار یا بازار مصرف محصول تحت ضربات و فشارهای متعددی قرار میگیرد که دربسیاری موارد این شرایط به تخریب بافت آن و درنتیجه فاسد شدن آن منجر می شود اطلاع از خواص مکانیکی محصولات کشاورزی وبکارگیری آن درطراحی ماشین های مرتبط باعث کاهش آسیب های مکانیکی می شود تحقیق حاضر به منظور تعیین خواص مکانیکی پوست و گوشت دورقم متداول طالبی درخراسان شامل تنش تسلیم کرنش تسلیم ضریب الاستیسیته و چقرمگی انجام گرفت نتایج نشان داد که خواص پوست وگوشت طالبی متفاوت هستند و دراعمال بارهای مختلف گوشت میوه زودتر آسیب می بیند و همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برای طراحی و بهینه سازی ماشین های فراوری بسته بندی و انتقال میوه تاثیر پارامترهای رقم و اندازه میوه نی زباید درنظر گرفته شود.