سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین آقابابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمدرضا کسائی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

نشاسته یکی از ارزانترین بیوپلیمرهای کربوهیدراتی استکه فیلم های با خواص و ظاهر مناسب تشکیل میدهد ولی مشکل اصلی آن همانند سایربیوپلیمرها آبدوستی نسبتا بالای آن می باشد دراین تحقیق فیلمهای مختلفی از نشاسته واکسی ذرت گلیسرول و مقادیر مختلف اسید اسیتریک ۰-۲۰%w/w به روش مرطوب تهیه شده و تاثیر اسید ستیریک برروی خواص نفوذپذیری نسبت به بخار آب و خواص مکانیکی آنها مورد مطالعه قرار داده شد با افزایش اسید ستیریک از صفر به ۱۰ درصد تراوایی به بخار آب و نفوذپذیری به بخار آب از gr/m2.24h 627.03 و ۴٫۹۸×۱۰ -۷gr.m/m2.Pa.24h به ۵۷۴٫۵۲gr/m2.24h و ۱٫۸۸×۱۰ -۷gr.m/m2.Pa.24h کاهش می یابد زمانی که میزان اسید سیتریم به ۲۰ درصد رسید تراوایی به بخار آب و نفوذپذیری به بخار آب به ترتیب ۱۱ و ۱۲ درصد افزایش می یابد و درخواص مکانیکی نیز تغییرات مشابهی مشاهده شدند.