سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی رضائی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی شیمی، مرکز تحقیقا
نادره گلشن ابراهیمی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهنسی، گروه مهندسی پلیمر

چکیده:

کامپوزیت UHMWPE و الیاف پلی اتیلن ترفتالات (PET)، برای بهبود مقاومت سایشی پروتزهای مفصلی، از طریق قالبگیری فشاری تهیه گردید. بررسیها نشان داد که حضور الیاف PET مانع از تف جوشی مناسب ذرات UHMWPE به خاطر تجمع الیاف در بعضی از مناطق کامپوزیت، گردید. همچنین عدم چسبندگی مناسب الیاف به ماتریس، اثر تقویت کنندگی الیاف در کامپوزیت (انتقال تنش از ماتریس به الیاف) را تحت تأثیر قرار داد. بنابراین برای غلبه بر این مشکل از کاهش درصد وزنی الیاف تا مقدار بهینه ۵ درصد و اصلاح سطحیUNMWPE استفاده شد. اصلاح سطحی توسط اسید کرومیک انجام گرفت. این اصلاح موجب بهبود چسبندگی در فصل مشترک الیاف با ماتریس شد و توزیع مناسبی از الیاف درون ماتریس حاصل گردید که از تجمع الیاف و تمرکز تنش جلوگیری شد. نتایج آزمون سایش نشان داد که مقاومت سایشی کامپوزیت اصلاح شده بیشترین مقدار را دارا می باشد. سایش خستگی و خراشیدگی، مکانیسم حاکم بر سایش بود. نتایج آزمونهای تریبولوژیکی مؤید این مطلب است که کامپوزیت اصلاح شده UHMWPE5% PET جایگزین مناسبی برای UHMWPE در پروتزهای مفصل می باشد.