سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نفیسه روانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
نیره لولویی دلشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حامد قاسمی – کارشناس علوم و صنایع غذایی

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی محتوای فنولیک و اندازه گیری فعالیت انتی اکسیدانی انار بود و سپس این فعالیت با سیب مقایسه شد مجموع فنل ها در میوه تازه و برگهای آن به وسیله معرف Folin –ciocalteu بعد از عصاره گیری با اتیل استات و n-propanol بعد از هیدرولیز با اسید تخمین زده شد و فعالیت انتی اکسیدانی عصاره متانولیک آن به روش DPPH اندازه گیری شد انار با داشتن ۰٫۷۴۳-۱٫۱۷۰% برمبنای وزن مرطوب بیشترین ارزش فنلی را دارد و ارزش فنلی آن به نسبت ۷ به ۱۱ از سیب بیشتر است و فعالیت انتی اکسیدانی آن نیز بالاتر از همه ۸۶٫۷۲% میب اشد. دراین مطالعه نیز نشانداده شده است که ظرفیت انتی اکسیدانی انار به دلیل انتوسیانین های آن می باشد.