سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عطیه عاقل ملکی – دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهود ضیایی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ا
حسین آفریده – دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی احسانی – پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

برای اولین بار در این پژوهش اثر هم زمان و موازی تابش الکترون های پر انرژی و نیز حضور نانولوله کربنی خوشه ای برخواص الکتریکی نانو-کامپوزیت پلی اتیلن/نانولوله چند دیواره کربنی بررسی گردید و نتایج جالب توجه و متمایزی حاصل گردید. نانو-کامپوزیت مزبور در درصدهای مختلف ازMWCNT به روش مخلوط مذاب و با بهره گیری ازدستگاه پرس داغ تهیه گردید. سپس پرتودهی نمونه ها تحت دزهای متنوعی از تابش الکترون های پر انرژی۱۰MeV بهوسیله شتابدهنده رودوترونTT200انجام پذیرفت. تغییرات خواص الکتریکی نمونهها بر حسب دز تابشی و نیزدرصدهای متفاوت نانولوله، با اندازه گیری مقاومت حجمی، ولتاژ شکست، ثابت دیالکتریک و اتلاف دیالکتریک نمونهها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به صورت نمودارهایی ارائه گردید. همچنین، تصاویرSEM و TEM به منظور تعیین اندازه نانولوله ها و نیز بررسی چگونگی پخش و توزیع آنها در زمینه پلی اتیلن تهیه شد .