سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم رزازان – دانشکده مهندسی هستهای و فیزیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهود ضیایی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
حسین آفریده – دانشکده مهندسی هستهای و فیزیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی احسانی – پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

بیشتر سیستمهای عایق ولتاژ بالا شامل مواد مختلف عایقی هستند که تشکیل یک کامپوزیت عایق را می دهند. دراین سیستمها بین اجزای عایق، تماسی وجود دارد که شامل: منطقه سطح مشترک ماکروسکوپیکی میباشد که دو ماده عایق رااز یکدیگر جدا کرده است. با توجه به پدیده قطبش پذیری در سطح مشترک و کاهش قدرت دی الکتریک در مناطق مرزی عایق، رفتار کامپوزیتها در سیستمهای کامپوزیتی خیلی متفاوت تر از اثر تک تک اجزای دیالکتریک میباشد. در اینپژوهش برای نخستین بار خواص الکتریکی نانو کامپوزیت اپوکسی- پرک شیشه که شامل اتلاف دیالکتریک، ثابت دی- الکتریک، مقاومت حجمی، و ولتاژ شکست نمونهها بود اندازهگیری شد و تأثیر نانو ذرات پرک شیشه و باریکه الکترونهای پرانرژی بر روی خواص این نانوکامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت. ورقههای نانو کامپوزیت مزبور حاوی درصدهای مختلف وزنی پرک شیشه میباشد که بعد از آمادهسازی نمونهها توسط شتابدهنده رودوترون مدل ۲۰۰TT تحت تابش باریکه الکترونهای۱۰Mev در دزهای مختلف مورد پرتودهی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان می دهد که وجود نانوذرات پرک شیشه منجر به افزایش رسانایی و افزایش میزان دز جذبی، منجر به عایقتر شدن بیشتر نانو کامپوزیت می شود. لازم بذکر است که با استفاده از میکروسکوپ الکترونیSEM)نحوه توزیع نانودرات نیز مورد بررسی قرار گرفت.