سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریا بهزادتبار – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدا
محمد حسین قبادی – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
ناصر علمیزاده – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدا
فروزان ناصری – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدا

چکیده:

شناخت ویژگیهایژئوتکنیکی خاکهای برجا،در اجرای پروژههای مهندسی از اهمیت بسزایی برخوردار است.در این پژوهش جهت شناخت خصوصیات خاکهای برجای حاصل از سنگهای هورنفلسی حاشیه شمالی تپه عباسآباد، واقع در جنوب غربی همدان نمونههایی از سنگ منشاء و خاکهای برجا تهیه گردید و در آزمایشگاه خصوصیات سنگشناسی و ژئوتکنیکی آنها تعیین شد.طبق نتایج حاصله درصد رطوبت خاک در محل ۹/۹%، چگالی ۲/۸ گرم بر سانتیمتر مکعب، نوع خاک بر طبق ردهبندی یونیفاید GW، رفتار خاک غیرپلاستیک، ارزش ماسه ۵۸ %، دانسیته خشک و مرطوب در محل به ترتیب ۱/۱۷و ۱/۲۵ گرم بر سانتیمتر مکعب، حداکثر دانسیته خشک حاصل از آزمایش تراکم استاندارد ۱/۷۱ گرم بر سانتیمتر مکعببا رطوبت بهینه ۱۰/۵% نفوذ پذیری (۵-)۱۰×۱/۱ سانتیمتر بر ثانیه، میزان چسپندگی و زاویه اصطکاک داخلی به ترتیب ۴ کیلوپاسکال و ۳۰ درجه تعیین گردید. با توجه به دانهبندی خوب و کم بودن میزان ریزدانه در این خاکها می توان از آنها به عنوان منابع قرضه در تهیه آسفالت، مصالح ساختمانی و زیراساس جاده استفاده کرد.