سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید لطیفی – : دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلیسینا همدا
محمدحسین قبادی – استاددانشگاه بوعلی سینا همدان
امیر حمیدی –

چکیده:

شناخت ویژگیهای ژئوتکنیکی خاکهای برجا،در اجرای پروژههای مهندسی از اهمیت بسزایی برخوردار است.در این پژوهش جهت شناخت خصوصیات خاکهای برجای حاصل از سنگهای آهکی رصد خانه همدان از سنگ منشاء و خاکهای برجا سهنمونه تهیه گردید و در آزمایشگاه خصوصیات سنگشناسی و ژئوتکنیکی آنها تعیین شد.طبق نتایج حاصله درصد رطوبت خاک در محل۱۷/۲۵% چگالی ۲/۵۷گرم بر سانتیمتر مکعب، نوع خاک بر طبق ردهبندی یونیفاید CL ارزش ماسه ۳۲درصد دانسیته خشک و مرطوب در محل به ترتیب ۱/۵۴و۱/۵۹گرم بر سانتیمتر مکعب، حداکثر دانسیته خشک حاصل از آزمایش تراکم استاندارد ۱/۶۲۵گرم بر سانتیمتر مکعب با رطوبت بهینه ۲۲ %، نفوذپذیری۵٫۷۶۲۸۵۷×۱۰ ۶-سانتیمتر بر ثانیه، میزان چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی به ترتیب ۶٫۵۴ کیلوپاسکال و ۳٫۱۴ درجه تعیین گردید. با توجه به دانهبندی خوب و بالا بودن میزان ریزدانه در این خاک ها و با توجه به جنس اهکی ان ها بهتر است از آنها به عنوان منابع قرضه در تهیه آسفالت، مصالح ساختمانی و زیراساس جاده استفاده شود، اما با توجه به این که مکان این نمونه از خاک در درون شهر واقع شده است بهتر است استفاده نشود