سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسیم حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
الهام انصاری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محمدرضا امیریوسفی – دانشجوی دکتری صنایع غذایی
محبت محبی –

چکیده:

ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی میوه کنارZiziphus mauritiana دررطوبت برپایه تر ۷۷/۳۲% دراین تحقیق ارایه شده است. میانگین طول عرض ارتفاع قطر میانگین هندسی و حسابی جرم و ضریب کرویت برای میوه کنار به ترتیب برابر با mm ،۶۱/۱۱ و،۶۱/۱۹ mm ،۶۶/۵۶ mm ،۶۳/۵۵ mm ،۶۱/۲۳ و ۱/۸۶g و ۹۴درصد بدست آمد. میانگین حجم چگالی جامد چگالی توده و تخلخل برای بترتیب برابر با cm3 ،۱ kg m-3 ،۱۱۱/۵ kg m-31257 و ۷۵/۳درصد محاسبه شد نتایج نشان داد که مساحت سطح بدست آمده از روش جین وبال برابر است با ۵۰۳/۲۵mm2 و از روش مک کییب برابر است با ۵۳۰/۱۹mm2 ضرایب اصطکاکی بررویسطوح شیشه و چوب از بیشترین مقدار و برروی سطح فایبرگلاس از کمترین مقدار برخوردار است میزان سفتی نمونه ها به وسیله دستگاه آنالیز بافت تعیین شد و برای ارزیابی رنگ میوه از روش پردازش تصویر استفاده گردید.