سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مهدی حمید نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،حوزه معاونت آموزش،کارشناسی ارشد زراعت
محمد میر جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده مهندسی نساجی،استاد یار و عضو هی
رامین عبقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده مهندسی نساجی،استاد یار و عضو هی
سید علی طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده مهندسی نساجی،استاد یار و عضو هی

چکیده:

به منظور مطالعه عملکرد و خصوصیات کیفی ارقام اصلاح شده و بومی پنبه ازمایشی در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد با موقعیت ۵۴ درجه و ۱۷ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۱ درجه و ۵۳ دقیقه عرض جغرافیایی و با ارتفاع ۱۲۲۰ متر از سطح دریا در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید تیمارهای ازمایش شامل سه رقم اصلاح شده مهر ورامین، سیندوز و رقم بومی منطقه به عنوان شاهد بودند هر واحد ازمایشی شامل شش خط کاشت به طول شش متر و به فاصله ۵۰cm بود پس از نمونه برداری از خاک جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی براساس ازمون خاک نسبت به مصرف کودهای شیمیایی اقدام و پس از تهیه زمین کاشت بذور انجام و بلافاصله ابیاری صورت گرفت. عملیات داشت درطول دوره رشد ارقام انجام و پس از حذف اثرات حاشیه نسبت به برداشت وش در چینهای مختلف اقدام شد سپس یک نمونه از هر واحد ازمایشی به ازمایشگاه منتقل تا از نظر صفات مختلف کیفی نظیر میزان جذب رنگ ظرافت نسبت رسیدگی دانسیته خطی و درصد الیاف تمیز و میزان ناخالصی های قابل دید و غیرقابل دید مورد بررسی قرارگرفت.