سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین شریف باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، مشهد، ایرا
علیرضا سوهانی دربان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، مشهد، ایرا
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، مشهد، ایرا

چکیده:

به منظور مطالعه خصوصیات جوانه زنی گیاه Limonium sinatumتحت شرایط استراتیفیکاسیون از طریق روشهای آماری چند متغیره، آزمایشی فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۰ اجرا شد. عوامل آزمایش شامل استراتیفیکاسیون در چهار سطح (صفر، ۳، ۶ و ۹درجه سانتیگراد) و مدت زمان استراتیفیکاسیون در چهار سطح (صفر، ۵، ۱۰ و۱۵ روز) بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر استراتیفیکاسیون بر تمام شاخص های جوانه زنی و مدت زمان استراتیفیکاسیون به غیر از طول ریشه چه و ساقه چه بر سایر سطوح تأثیر معنی داری داشت. بررسی شاخص های جوانه زنی در سطوح استراتیفیکاسیون بالاترین و پایین ترین میزان را در همه بترتیب در تیمار ۶ و صفر درجه سانتیگراد نشان داد. مطالعه روابط همبستگی بین صفات مختلف نشان داد، همبستگی ساده بین صفات اکثراً معنی دار بود. بنیه بذر با درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه همبستگی مثبت و معنی داری داشت. در مورد سرعت جوانه زنی با طول ریشه چه و طول ساقه چه رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج حاصل از تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان داد که صفاتی چون درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر مجموعاً در مؤلفه های اول، دوم و سوم می‌توانند حدود نود ممیز هفت درصد از تغییرات موجود در داده ها را توجیه نمایند. بطور کلی افزایش سرعت جوانه‌زنی، موجب افزایش درصد جوانه‌زنی ، طول ساقه‌چه، ریشه چه و بنیه بذر شد.