سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدشاهین دانشمندی – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحسن نبوی کلات – گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی اثرات ناشی از تنش باران های اسیدی بر جوانه زنی ذرت سیگنل کراس ۷۰۴ در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار اجرا گردید. باران های اسیدی شبیه سازی شد در ۵ اسیدیته (۲ و ۳ و ۴ و ۵ pH) به همراه آب مقطر (۷pH) که به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و سپس صفات مرتبط با جوانه زنی آن مورد قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان جذب آب در تمامی تیمارها به جز ۴pH نسبت به شاهد کاهش داشت. بررسی میانگین تیمارها نشان داد بالاترین درصد جوانه زنی در اسیدیته ۵ و ۶ اتفاق افتاد و کمترین درصد جوانه زنی نیز در اسیدیته ۲ به وقوع پیوست (به ترتیب ۹۶ درصد و صفر۹٫ سرعت جوانه زنی در ۶pH کاهش یافته و سپس در ۵pH افزایش داشت و در ادامه طی یک روند نزولی در اسیدیته ۲ به صفر رسید. برابر نتایج حاصل اسیدیته های بیش از ۲ در شاخص جوانه زنی (GI) و شاخص بنیه گیاهچه (SI) اختلاف معین داری ایجاد نکرد، ولیکن در ۲pH کلیه فرایند جوانه زنی متوقف گردید (۰/۰۵>p). از نتایج حاصل استنباط می شود کاهش اسدیته آب و مسمویت ناشی از باران اسیدی می تواند مانع جوانه زنی ذرت شود.