سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حاتمی – دانشجوی دکتری
سیدمحمدمهدی طباطبایی – دانشیار
پویا زمانی – استادیاردانشگاه بوعلی سینا همدان
داریوش علیپور – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

این پژوهش به منظور مطالعه خصوصیات تجزیه پذیری پروتئین خام و ماده خشک کنجاله های کلزای فرآوری شده با اسید سیتریک و فرآوری نشده، در شکمبه با استفاده از۳ راس گوسفند نر بالغ که دارای کنولای شکمبه ای بودند در مزرعه دانشگاه بوعلی سینا انجام شد. در ابتدا کنجاله ها با الک ۲ میلیمتری آسیاب شدند برای فرآوری از اسید سیتریک به مقدار ۲ درصد ماده خشک کنجاله ها استفاده شد. ۵ گرم مواد خوراکی مورد آزمایش آسیاب شده ، در داخل هر کیسه ریخته شد و کیسه های حاوی نمونه در زمان های مختلف در ساعات صفر، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۲۴، ۳۶ و۴۸ ساعت به صورت دوتایی در داخل شکمبه قرار داده شدند. سپس ازت نمونه ها تعیین گردیدند. بخش کند تجریه(b) در شکمبه در تیمارها تفاوت معنی داری نشان داد اما بین بخش سریع تجزیه (a)، ثابت نرخ تجزیه(c) و تجزیه پذیری موثر پروتئین در سرعت ۲ درصد در ساعت و ازت نامحلول در شوینده اسیدی تفاوتی مشاهده نشد(۰۵/۰<p). اما بین تجزیه پذیری موثر پروتئین در سرعت های ۵ و ۸ درصد در ساعت بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده شد(۰۵/۰>p). میانگین پروتئین های قابل تجزیه وغیرقابل تجزیه درشکمبه و پروتئین غیرقابل تجزیه ولی قابل هضم در روده باریک در کنجاله فرآوری شده با اسید سیتریک در مقایسه با کنجاله فرآوری نشده بیشتر بود (۰۵/۰>p). بین بخش سریع تجزیه شونده(a)، بخش کند تجزیه شونده(b) و ثابت نرخ تجزیه(c) مربوط به ماده خشک تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد(۰۵/۰<p). به طور کلی فرآوری کنجاله با اسید سیتریک بدون تاثیر نامطلوب بر تجزیه پذیری ماده خشک در شکمبه باعث افزایش پروتئین عبوری آن شده است