سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حاتمی – دانشجوی دکتری
سیدمحمدمهدی طباطبایی – دانشیار
پویا زمانی – استادیار
داریوش علیپور – مربی

چکیده:

این پژوهش به منظور مطالعه خصوصیات تجزیهپذیری پروتئین خام و ماده خشک کنجالههای کلزای فرآوری شده با اسید سیتریک و فرآوری نشده، در شکمبه با استفاده از ۳ راس گوسفند نر بالغ نژاد مهربان که دارای کنولای شکمبهای بودند انجام شد. در ابتدا کنجالهها با الک ۲ میلیمتری آسیاب شدند برای فرآوری از اسید سیتریک به مقدار ۲ درصد ماده خشک کنجالهها استفاده شد. ۵ گرم مواد خوراکی مورد آزمایش آسیاب شده با الک ۲ میلیمتری، در داخل هر کیسه ریخته شد و کیسههای حاوی نمونه در زمانهای مختلف در ساعات صفر، ۲ ،۴، ۸،۱۶، ۲۴و۳۶و۴۸ ساعت به صورت دوتایی در داخل شکمبه قرار داده شدند. پس از سپری شدن مدت انکوباسیون کیسهها با هم از داخل شکمبه خارج شدند و ازت نمونهها تعیین گردیدند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماریSAS صورت گرفت. مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن با سطح احتمال خطای برابر ۰/۰۵انجام شد. بخش کند تجریهb) در شکمبه در تیمارها تفاوت معنیداری نشان داد اما بین بخش سریع تجزیهa)ثابت نرخ تجزیهc و تجزیهپذیری موثر پروتئین در سرعت ۲ درصد در ساعت و ازت نامحلول در شوینده اسیدی تفاوتی مشاهده نشد( (p>0/05 تیمارها تفاوت معنیداری مشاهده شدp<0/05میانگین پروتئینهای قابل تجزیه وغیرقابل تجزیه درشکمبه و پروتئین غیرقابل تجزیه ولی قابل هضم در روده باریک در کنجاله فرآوری شده با اسید سیتریک در مقایسه با کنجاله کلزای فرآوری نشده بیشتر بود(p<0/05 بین بخش سریع تجزیه شوندهa)بخش کند تجزیه شوندهb) و ثابت نرخ تجزیهc) مربوط به ماده خشک، همچنین بین تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک کنجاله کلزا فرآوری نشده، فرآوری شده با اسید سیتریک در نرخ عبور ۲،۵ و ۸ درصد در ساعت تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد p>0/05 به طور کلی فرآوری کنجاله کلزا با اسید سیتریک باعث افزایش پروتئین عبوری آن شده است در عین حال فرآوری کردن اثر نامطلوبی بر تجزیهپذیری ماده خشک کنجاله کلزا در شکمبه نداشته است