سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاتح معزی – کارشناس ارشد اکولوژی آبزیان، گروه شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی، دانش
آرش جوانشیر – هیئت علمی گروه شیلات، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
محمد سلکی – کارشناس محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه تهر

چکیده:

در این مطالعه به بررسی روند رقابتی جذب زیستی دو فلز کادمیوم و مس توسط بیوفیلمجلبکی – که گروهی از تولیدکنندگان هستند- پرداخته شده است. جلبک مورد استفاده در این مطالعه، گونه ی Chlorella vulgaris بود. در طول مدت مطالعه، غلظت هر دو فلز در ستون آب به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بیشترین مقدار جذب مربوط به کادمیوم بود. بیشترین درصد جذب نسبت به غلظت اولیه متعلق به کادمیوم بود. روند تجمع دو فلز کادمیوم و مس در بیوفیلم جلبکی در ابتدای آزمایش دارای روند افزایش خطی بود و پس آن مقادیر جذب شده در هر دو سیستم کاهش یافته و تقریباً حالت ثابت به خود گرفت. در این مطالعه اثر غلظت های اولیه عناصر در میزان جذب آنها بررسی شد و نتیجه حاصل این بود که برای فلز کادمیوم هر چه غلظت اولیه ی عنصر بالاتر باشد، مقدار جذب شده بالاتر است و مقادیر کل جذب شده در کل دوره ی مطالعه درصدی از غلظت اولیه ی موجود در محیط است، اما برای فلز مس این حالت وجود نداشت. همچنین در این مطالعه اثر محدودکنندگی مس بر جذب کادمیوم مشاهده نشد، بلکه اثرات غلبه کادمیوم بر مس در فرآیند جذب زیستی مشاهده شد.