سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا صبوری راد – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد کافی – اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد نظامی – اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد بنایان اول – اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا مطالعه ای تحت دماها و سطوح مختلف تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. تیمارهای ازمایش شامل ۸ سطح شوری شامل ( ۵ و ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ دسی زمینس بر متر) با استفاده از NaCl و نیز تیمار بدون اعمال تنش شوری (شاهد) و سه سطح دمایی شامل (۲۰ و ۲۵ و ۳۰ درجه سانتی گراد) بودند. نتایج نشان داد که با افزایش سطح شوری از درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی قدرت بازیافت کاسته شد. بیشترین درصد زمان جوانه زنی و شاخص جوانه زنی در ۲۵ درجه سانتی گراد مشاهده شد. بالاترین درصد بازیافت در ۲۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد مشاهده شد.