سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروزان ذهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگ
ساسان باقری – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
راضیه مدهنی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگ

چکیده:

مطالعات ساختاری و تحلیلهای هندسی و جنبشی مربوط به آن نشان می دهد که حرکت گسلهای راستالغز باعث ایجاد چرخش ساختارها و قطعات پوسته ای ( بلوک گسله ها) حواشی آن ها حول یک محور قائم میشود. بهترین راه بررسی میزان چرخش در یک منطقه استفاده از داده های پالئومگنتیک می باشد که به دلیل عدم دسترسی به این داده ها در این تحقیق سعی شده است که به روش هندسی میزان جابجایی و جنبش گسل درونه در منطقه جندق از ایران مرکزی محاسبه گردد. مطالعه مستقیم صحرایی و بررسی عکس های ماهواره ای منطقه نشان می دهد که در قلمرو عملکرد گسل درونه، گسل های راستگرد، با روند شمال – شمال غرب بلوک ها را خلاف جهت عقربه ساعت حول محور قائم در حدود ۲۰ درجه چرخش داده اند که با توجه به مقدار چرخش موجود در منطقه میزان جابجایی چپ لغز حداقل ۱/۱۲ کیلومتر و همگرایی حدود ۵۰۰ متر برای گسل درونه از زمان میوسن به این سو محاسبه گردیده است.