سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرنگیس قنواتی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج
صنم صفایی چایی کار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فرشته نظری منوچهرآبادی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شاهین واعظی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

دراین تحقیق ۶ جمعیت از گونه Cornus mas متعلق به جنس Cornus جمع آوری شده از ۳ نقطه ایران با استفاده از مریستم انتهایی ریشه مورد مطالعه قرارگرفتند و تعداد و ابعاد کروموزوم ها در تقسیم میتوز اندازه گیری و فرمول کاریوتیپی هرجمعیت تعیین شد تعداد کروموزوم پایه در جمعیت ها ۹ و نوع کروموزوم ها از نوع متاسانتریک ساب متاسانتریک و ساب تلو سانتریک بود بیشترین یمانگین طول کروموزوم متعلق به جمعیت C2 7/47 میکرون و کمترین آن متعلق به جمعیت C3 3/50 میکرون بود جمعیتهای مورد مطالعه با استفاده از روش استبینز از نظر کاریوتیپی نیز مورد مقایسه قرارگرفتند. جمعیت های C3,C2در کلاس ۱A و سایر جمعیت های در کلاس ۲A قرار داشتند بنابراین جمعیتهای C2,C3 نسبت به سایر جمعیتهای موردب ررسی متقارن تر و در نتیجه ابتدایی تر می باشند.