سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرنگیس قنواتی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج
صنم صفایی چایی کار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فرشته نظری منوچهرآبادی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
فواد مرادی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده:

دراین بررسی میوه های رسیده ۶ جمعیت ذغال اخته Cornus mas که از مناطق مختلف کشور جمع آوری شده موردمطالعه قرارگرفتند از هر جمعیت ۱۰ میوه برای اندازه گیری های مختلف بطور تصادفی انتخاب شده و نمونه ها از نظر ویژگیهای پرمولوژیکی فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی قرارگرفتند با بررسی ویژگیهای شیمیایی یا مواد مغذی جمعیت های جمع آوری شده از نقاط مختلف کشور مشخص شد که جمعیت شماره ۵ C5 با داشتن اسید اسکوربیک ویتامین C mg/100g 83/6 میلی گرم درصد گرم مجموع مواد جامد محلول ۲۵/۵% اسیدیته کل ۲ گرم برمیلی گرم قند کل ۱۱/۵% قند احیا ۱۰/۶% تانن ۱۵۰/۱ میلی گرم برمیلی لیتر آب میوه ۲۸/۳% و نسبت TSS/acid 12/8 از برتری خیلی خوبی نسبت به جمعیتهای دیگر برخوردار بود.