سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

افشین ملکی – دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی
امیرحسین محوی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا رضایی – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط

چکیده:

آلودگی های ناشی از فلزات سنگین مشکلات بسیار جدی را برای انسانها و بقا موجودات زنده سبب شده است و بیوفیلم باکتریها قادر به جذب فلزات سنگین از محیط آبی و تجمع آن درساختمان سلولی خود هستند لذا هدف این مطالعه بررسی توانایی بیوفیلم اشرشیاکلی عامل موثر در جذب فلزات ثابت شده برروی زئولیت کلینوپتیلولایت برای حذف کادمیم از محیط آبی است این تحقیق یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی است آزمایشات جذب در یک راکتور منقطع در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از کلینوپتیلولایت به تنهایی و به همراه بیوفیلم باکتری انجام شد اثر غلظت اولیه فلزPH محیط مایع و زمان تماس برریو راندمان حذف بررسی شد و نهایتا نتایج توسط مدلهای ایزوترمی تحلیل گردید. نتایج نشان داد که میزان جذب کادمیم در کلینوپتیلولایت درمقایسه با کلینوپتیلولایت پوشیده شده با بیوفیلم کمتر است درضمن جذب متاثر از پارامترهایی چون غلظت اولی فلز PH محیط مایع و زمان تماس می باشند همچنین میزان جذب برای کلینوپتیلولایت و بیوفیلم ثابت شده برروی کلینوپتیلولایت به ترتیب برابر ۶/۸ و ۹/۶ میلیگرم برگرم برای غلظت اولیهکادمیم بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلی گرم برلیتر می باشد.