سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام عشقی صنعتی – دانشجویکارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
ابراهیم امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
ابراهیم آذرپور – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

در سالهای اخیر به دلیل تأثیر نامطلوب کودهای شیمیایی بر خاک، استفاده از مواد آلی به عنوان منبع خوب ومناسب برای تأمین عناصر غذایی خاک امری مهم تلقی می شود. به منظور بررسی اثر انواع و مقادیر کودهای آلی وشیمیایی نیتروژن دار بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (رقم هاشمی) تحقیقی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت واقع در پنج کیلومتری جاده رشت به قزوین با عرض جغرافیایی ۴۹/۶۳ %شمالی وطول جغرافیایی۳۷/۱۶شرقی اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل کود آلی در ۴ سطح M1 =بدون کودآلی M2= کود گاوی پوسیده با مقدار ۱۰ تن در هکتار، M3= کود گاوی پوسیده به مقدار ۲۰ تن در هکتار و M4= کمپوست آزولا به مقدار ۵ تن در هکتار) و کود شیمیایی در ۴ سطح =N 120 و ۴ =N3 ،۸۰ =N2 ،۰ =N1=160 کیلوگرم کود اوره در هکتار) می باشد. نتایج نشان داد که نوع و مقدار کود مصرفی بر عملکرد دانه، بیوماس، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه و وزن خوشه تأثیر معنی داری را نشان داد. بیشترین عملکرد دانه برنج دراثر استفاده از کمپوست آزولا به مقدار ۵ تن در هکتار با میانگین ۳۲۸۹ کیلوگرم در هکتار به دست آمد که اثری برابر با کاربرد ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین عملکرد ۳۲۶۹ کیلوگرم در هکتار را نشان می دهد. بنابراین می توانازکمپوست آزولا به عنوان جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی نیتروژن دار نام برد.