سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ذبیح اله یوسفی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران
عبدالسلیم پناهی – دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

مدیران شهری به دنبال یافتن راه حلهای بهینه برای اصلاح امور و مشکلات موجود مدیریت شهری از جمله مدیریت پسماندهای شهری می باشند این تحقیق سعی دارد با استفاده از روش اسنادی و توصیفی و بازدیده های میدانی و همچنین تکنیکتحلیل محتوی و استنتاج راهکارهای اصلی برای رسیدن به یک مدیریت مناسب درزمینه پسماندهای شهری را ارایه نماید هدف اصلی پژوهش بررسی و ارزیابی جامع عناصر و فاکتورهای سیستم مدیریت پسماندهای شهری و تبیین مشخصات و بررسی تنگناها و قابلیت های سیستم مدیریت و رسیدن به فاکتورهای علمی درمدیریت پسماندهای شهری و ارایه پیشنهادات و راه کارهای مدیریتی برای بهسازی سیستم مدیریت پسماندهای شهری می باشد هدف ازاین پژوهش بررسی وضعیت سیستم مدیریت موادزائد جامد شهر بندر ترکمن درسال ۸۹ بوده است که باتوجه به ساحلی بودن این شهر بررس یوضعیت سیستم مدیریت مواد زائد جامد این شهر به اهمیت و توجه بیشتری نیاز داشت این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی مشاهده ای است که به منظور تعیین و ضعیت جمع آوری و دفع مواد زائد جامد زباله درشهر بندرترکمن انجام شد. دراین مطالعه توصیفی پژوهشهای کمی و کیفی مورد بررسی قرارگرفت .