مقاله مطالعه جامعه شناختی گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه جامعه شناختی گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارگر مهاجر فصلی
مقاله رفتارهای پرخطر
مقاله فشار اجتماعی
مقاله بازدارندگی اجتماعی
مقاله بوم شناسی شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروین ستار
جناب آقای / سرکار خانم: علی بابایی یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، گرایش کارگران مهاجر فصلی به آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. چارچوب نظری پژوهش، ترکیبی از نظریه های فشار اجتماعی، بازدارندگی اجتماعی و اکولوژی شهری است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران است و داده های پژوهش از طریق روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و نمونه گیری غیراحتمالی سهمیه ای احصاء شده است. یافته های توصیفی پژوهش نشان داد که بیش از نیمی از کارگران مهاجر فصلی، خاستگاه روستایی دارند. بر اساس نتایج استنباطی پژوهش، متغیر از خودبیگانگی اجتماعی با ضریب همبستگی ۰٫۵۹۳، قوی ترین رابطه معنادار را با میزان گرایش کارگران فصلی به رفتارهای پرخطر دارد. نتایج مدل معادلات ساختاری (آموس) نیز نشان داد که سه متغیر احساس فشار اجتماعی در سطح کلان، بازدارندگی اجتماعی و آثار منفی شهرنشینی، ۸۲ درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند.