مقاله مطالعه جامعه شناختی وجدان کاری و عوامل سازمانی موثر بر آن (مطالعه مقایسه ای کارکنان ادارات دولتی تهران و یاسوج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه جامعه شناختی وجدان کاری و عوامل سازمانی موثر بر آن (مطالعه مقایسه ای کارکنان ادارات دولتی تهران و یاسوج)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجدان کاری
مقاله تعهد سازمانی
مقاله عدالت سازمانی
مقاله مشارکت سازمانی
مقاله پایگاه شغلی
مقاله ادارات دولتی تهران و یاسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گشتاسب مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی تبریزی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی بختیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان وجدان کاری کارکنان ادارات دولتی شهر تهران و یاسوج و مطالعه عوامل سازمانی موثر بر آن است. مطالعه حاضر با استناد به نظریه های پارسونز، دورکیم، کوهن، مازلو و هومنز و با هدف پاسخگویی به این که میزان وجدان کاری در بین کارکنان ادارات دولتی مورد نظر (استانداری، فرمانداری و شهرداری) در چه حدی است و عوامل موثر بر این مقوله کدامند؟ انجام گرفته است. برای پاسخگویی به این سوال، مطالعه ای با روش توصیفی پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته ۷۸ گویه ای بر روی ۳۸۶ نفر از کارکنان که به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده اند صورت گرفت. در این مطالعه، رابطه متغیرهای مستقل احساس عدالت سازمانی، مشارکت سازمانی، فشار نقش، شفافیت نقش های سازمانی و پایگاه شغلی با متغیر وابسته وجدان کاری، مورد سنجش قرار گرفت که مهم ترین نتایج مبین آن است که میزان وجدان کاری (در بازه یک تا پنج) ۳٫۷۶ و در حد متوسط رو به بالاست. هم چنین وجدان کاری کارکنان در یاسوج ۳٫۴۵ و در تهران ۳٫۳۷ بوده است. عوامل اثرگذار بر پیش بینی وجدان کاریی برحسب اولویت عبارتند از: عدالت سازمانی با تاثیر علی ۰٫۸۸۷ در مرتبه اول، شفافیت نقش سازمانی با تاثیر علی ۰٫۴۱۱ در مرتبه دوم، فشار نقش با تاثیر علی ۰٫۲۸۵- در مرتبه سوم، مشارکت سازمانی با تاثیر علی ۰٫۲۱۱ در مرتبه چهارم و پایگاه شغلی با تاثیر علی ۰٫۰۰۳ در مرتبه آخر و پنجم قرار دارد.