مقاله مطالعه جامعه شناختی نحوه گذران اوقات فراغت افراد ۱۵- ۶۴ سال شهرستان جویبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۹۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه جامعه شناختی نحوه گذران اوقات فراغت افراد ۱۵- ۶۴ سال شهرستان جویبار
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوقات فراغت سنتی
مقاله اوقات فراغت مدرن
مقاله جامعه شناسی اوقات فراغت
مقاله شهرستان جویبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی پطرودی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فراغت مجموعه ای از اشتغالاتی است که فرد پس از آزاد شدن از الزامات شغلی، خانوادگی و اجتماعی، به رضایت خود به آن ها می پردازد؛ این فعالیت ها ممکن است برای استراحت، یا تفریح، یا به منظور توسعه یا آموزش غیرانتفاعی، یا مشارکت اجتماعی داوطلبانه انجام شود. از آنجایی که اوقات فراغت مفهوم مدرنی است که در دوران بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد، در این تحقیق سعی بر آن است تا تفاوت بین فراغت سنتی و مدرن بررسی شود. به این ترتیب که با توجه به زندگی مدرن کنونی، افراد از کدام نوع فراغت بیشتر استفاده می کنند؟ فراغت مدرن افراد بیشتر است یا فراغت سنتی آن ها؟ کدام عوامل اجتماعی (درآمد، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، پایگاه اجتماعی اقتصادی، محل زندگی و سن) بر اوقات فراغت افراد موثرند؟ نمونه ۵۱۰ نفری این تحقیق به صورت نمونه گیری طبقه ای خوشه ای چند مرحله ای با روش پیمایش و با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران از جامعه آماری ۴۹۹۶۷ نفری به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان پرداختن به فراغت مدرن پایین تر از فراغت سنتی است. تمام عوامل اجتماعی یادشده بر اوقات فراغت موثرند و فقط متغیر درآمد تاثیری بر اوقات فراغت ندارد.