مقاله مطالعه جامعه شناختی رعایت هنجار اخلاقی صداقت در جوانان با تاکید بر روش های تربیتی خانواده و مدرسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه جامعه شناختی رعایت هنجار اخلاقی صداقت در جوانان با تاکید بر روش های تربیتی خانواده و مدرسه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صداقت عام گرا
مقاله صداقت خاص گرا
مقاله هنجار انصاف
مقاله عدالت اجتماعی
مقاله موردپژوهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: تولایی نوین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر بر اساس نقش محوری هنجار صداقت در نظم اجتماعی طراحی شده است. دیدگاه اصلی این تحقیق نظریه نظم اجتماعی است. روش مطالعه موردپژوهی چندگانه و گزارش ها برمبنای پیمایش درون موردی است. در این تحقیق صداقت به چهار بعد اصلی تقسیم شده است. سه بعد آن، صبغه محتوایی داشته است و بعد چهارم صداقت، که عام گراست، دامنه به کارگیری هنجار صداقت را کانون توجه قرار داده است. نتایج تحلیل دوبه دو و چندمتغیری گمانه های تحقیق را تایید می کنند. معادلات رگرسیون چندگامه نشان می دهند که در سطح خانواده، متغیرهای تعهد، احساس تعلق، و وسعت اعتماد خانواده بر تقویت رعایت هنجار صداقت در جوانان نمونه تحقیق موثر هستند. در سطح مدرسه، تقویت هویت دانش آموزی، کاهش خشونت مدرسه ای، عدم فشار به علت کسب نمره کم، و رعایت هنجار انصاف در مدرسه برای تقویت تمایل به رعایت هنجار صداقت بسیار اساسی اند. درنهایت در سطح جامعه، معادلات رگرسیون نشان می دهند که احساس عدالت اجتماعی و رعایت هنجار صداقت در جامعه متغیرهای کلیدی پرورش هنجار صداقت در جوانان هستند.