مقاله مطالعه جامعه شناختی تاثیر وضعیت خانوادگی در بزهکاری زنان در تهران (جامعه آماری: زنان مجرم زندان اوین در دهه ۱۳۸۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۷۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه جامعه شناختی تاثیر وضعیت خانوادگی در بزهکاری زنان در تهران (جامعه آماری: زنان مجرم زندان اوین در دهه ۱۳۸۰)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت خانوادگی
مقاله جرم
مقاله بزهکاری
مقاله اوقات فراغت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیقی که در خصوص مجرمان زن در تهران انجام گرفت، مشاهده شد که ۹۰ درصد مجرمان از زندگی خانوادگی خود احساس نارضایتی می کردند. علاوه بر این، زنان در مقایسه با مردان منابع مادی و فرهنگی و فضاهای فراغتی کم تری داشتند.
در این تحقیق، ۱۰۴ نفر از زنان مجرم زندان اوین به منزله جامعه آماری انتخاب شده اند و هدف کلی این پژوهش شناخت شرایط و خصوصیات اجتماعی و خانوادگی زنان بزهکار تهران با تاکید بر سه شاخص کلی خانواده، محیط اجتماعی، و اوقات فراغت است.
این مطالعه با روش توصیفی تبیینی انجام شده است و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مراجعه به اسناد و مدارک، پرسش نامه، و همچنین مصاحبه و برای تحلیل و پردازش اطلاعات نیز از نرم افزار spss و از روش آماری ضریب همبستگی استفاده شده است.
نتیجه تحقیق نشان داد که بین وضعیت خانوادگی زنان و بزهکاری آنان ارتباط مستقیم و معناداری برقرار است.